củ tam thất tác dụng

Tam thất rừng và công dụng

Giúp giảm đầy bụng kém ăn: thương truật 10g tam thất  nướng chín 4g hậu phác 13g sinh khương 12g trần bì 10g, đại táo 3 quả cam thảo 5g. Dùng trong thời gian từ 4 – 8 ngày theo cách sắc sử dụng thường ngày một thang trên. Xuất huyết sử dụng 36g tam […]